Sport- en gezondheidscentrum

Privacyverklaring Sportcentrum Enschede

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Wie een Sportcentrum Enschede abonnement heeft, een Sportcentrum Enschede abonnement wil afsluiten, uit interesse onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze social media, hiervoor hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. Over de verwerking van deze persoonsgegevens door Sportcentrum Enschede willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Sportcentrum Enschede uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij op een rijtje gezet welke gegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van persoonsgegevens door Sportcentrum Enschede. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring, binnen het kader van de wetgeving, op ieder moment te wijzigen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Sportcentrum Enschede verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot de persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een Sportcentrum Enschede abonnement verwerken wij in ieder geval de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Ook als je al een Sportcentrum Enschede abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens verwerken. Bij gebruik van de diensten van Sportcentrum Enschede worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, taalkeuze (land van de club), bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra’s, sportprofiel inclusief biometrische gegevens, informatie die u eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, uw financiële status bij Sportcentrum Enschede (afgenomen diensten en producten en betalingen), eventuele gegevens die je hebt gedeeld zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media uitingen worden door Sportcentrum Enschede verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals uw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS? DIENSTVERLENING

Sportcentrum Enschede verwerkt uw gegevens om fitnessdiensten aan te kunnen bieden. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor u toegang tot de club krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door u ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van specifieke dienstverlening.

INFORMEREN

Sportcentrum Enschede verwerkt uw gegevens hoofdzakelijk om via e-mail te informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Voor deze berichten kunt u zich te allen tijde afmelden.

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN

Wij vragen bij aanmelding of u informatie wil ontvangen. Indien u aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvangt u deze informatie niet. U kunt zich altijd afmelden voor deze informatie. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK

Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Sportcentrum Enschede te verbeteren. Ook kunnen wij u vragen deel te nemen aan een vrijblijvend klant- en/of marktonderzoek om onze dienstverlening te optimaliseren. U beslist zelf deelname door toestemming te geven of niet.

RAPPORTAGE

Sportcentrum Enschede verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Sportcentrum Enschede later zien dat er al eerder contact is geweest. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien u deelneemt aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

Telefoongesprekken tussen leden en Sportcentrum Enschede kunnen worden opgeslagen om ze te kunnen terugluisteren voor trainingsdoeleinden. Indien een gesprek wordt opgenomen, hoort u eerst een melding dat het gesprek kan worden opgenomen.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Sportcentrum Enschede kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MAAKT Sportcentrum Enschede GEBRUIK VAN COOKIES?

Sportcentrum Enschede maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Sportcentrum Enschede gebruik maakt, kunt u lezen in de Cookieverklaring van Sportcentrum Enschede zoals deze is opgenomen op onze website www.sportcentrumenschede.nl

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

Sportcentrum Enschede zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet voor alle medewerkers van

Sportcentrum Enschede zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een lidmaatschap van Sportcentrum Enschede heeft, dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT Sportcentrum Enschede BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Sportcentrum Enschede maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derden zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, eventuele mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

CAMERABEELDEN

Vanwege onze ruime openingstijden, de veiligheid en calamiteitenpreventie voor onze sporters en personeel worden in en rond het pand camerabeelden vastgelegd. De beelden worden op een lokale server opgeslagen en maximaal 15 dagen bewaard.

VERSTREKT Sportcentrum Enschede GEGEVENS AAN DERDEN?

Sportcentrum Enschede verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Sportcentrum Enschede kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUNT U INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. RECTIFICATIE GEGEVENS U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat u uw toestemming intrekt, omdat u succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wil dat de gegevens worden gewist, indien Sportcentrum Enschede de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens vragen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel- bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

U heeft altijd het recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Sportcentrum Enschede die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sportcentrum Enschede of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wilt u gebruik maken van één van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar info@sportcentrumenschede.nl of per post een verzoek sturen naar:

Sportcentrum Enschede T.a.v. de afdeling administratie, De Reulver 30, 7544 RT Enschede

Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie sturen wij u een e-mail naar het bij Sportcentrum Enschede opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om uw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang u een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Sportcentrum Enschede kunt u contact opnemen met : info@sportcentrumenschede.nl